PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DEL LLOGUER DEL PIS UBICAT AL CARRER SANT ANTONI, 2B.

08/04/2022 Actualitat

PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DEL LLOGUER DEL PIS UBICAT AL CARRER SANT ANTONI, 2B.

PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DEL LLOGUER DEL PIS UBICAT AL CARRER SANT ANTONI, 2B.

Acord

Data de l'acord: 5 d'abril de 2022

Òrgan: Junta de govern

Unitat: Àrea Secretaria Expedient: 4316520002-2022-0000132

Aprovació del plec de clàusules i convocatòria que regirà la contractació del lloguer de l'immoble del Carrer Sant Antoni 2B.

Aprovat per unanimitat.

Fets

Atesa l’actual situació de precarietat del sector immobiliari i la dificultat d’ adquisició d’una vivenda digna, aquest Ajuntament vol contribuir a pal·liar aquesta problemàtica amb l’adopció de mesures que permetin un accés digne a la vivenda. Atès que aquest Ajuntament és propietari de l’immoble del Carrer Sant Antoni 2B i l'actual arrendador deixa el pis el 31 de maig de 2022. Vist que secretaria ha confeccionat el plec de clàusules per a la contractació del lloguer de l'immoble del Carrer Sant Antoni 2B. Fonaments de dret Article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. En conseqüència,

S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules (s'adjunten com Annex) i obrir la convocatòria per contractar l’arrendament de l’immoble del carrer Sant Antoni 2B.

SEGON.- Publicar al taulell d’anuncis i a la Seu electrònica de l’Ajuntament, durant un període de 20 dies hàbils, l’anunci del lloguer de l’immoble del carrer Sant Antoni, núm. 2B, a fi que els interessats es personin en aquest Ajuntament.

TERCER.- El procediment per a la tria del possible arrendatari serà presentació d’oferta més alta, que es realitzarà en aquest Ajuntament a les 18 hores del dimarts següent a la finalització del termini d’exposició pública. Si aquest dia fos festiu es realitzarà el següent dimarts. L’ Ajuntament es reserva el dret i valoració de la documentació aportada, tenint la potestat de valorar la solvència per a fer front a les rendes mensuals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0B5810B0C6A144479203A7FBA23185A7 i data d'emissió 07/04/2022 a les 10:30:14

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Montserrat Buqué Serra - DNI ** (SIG) el dia 06/04/2022 a les 10:31:00

QUART.- Facultar l'alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords.

CINQUÈ.- Donar compte al Ple, en la propera sessió. Règim de recursos: Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vilabella.

Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0B5810B0C6A144479203A7FBA23185A7 i data d'emissió 07/04/2022 a les 10:30:14

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Montserrat Buqué Serra - DNI ** (SIG) el dia 06/04/2022 a les 10:31:00

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL PIS DEL C/SANT ANTONI, 2B.

1. Entitat adjudicadora: a) Organisme: Ajuntament de Vilabella. b) Dependència que tramita l'expedient: Serveis tècnics municipals.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: arrendament immoble C/Sant Antoni, 2B de Vilabella per a ús d’habitatge habitual.

b) Divisió per lots i número: no n'hi ha.

c) Lloc d'execució: Vilabella.

d) Termini: 5 anys (Segons L.A.U.)

3.Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: presentació d’ofertes.

b) Procediment: presentació d’oferta més alta. En cas d’empat sorteig.

4. Pressupost base de licitació: La renda anual mínima serà de 3.600,00 euros, a pagar en terminis mensuals de 300 euros.

5. Garanties: Es requerirà una fiança de 600,00 euros en el moment de la signatura del contracte. Es requerirà al nou llogater que aporti el contracte de treball i les sis últimes nòmines. Està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, sense cap deute amb la Hisenda municipal. L’Ajuntament es reserva el dret i valoració de la documentació aportada, tenint la potestat de valorar la solvència per a fer front a les rendes mensuals.

6. Obtenció de documentació i informació:

a) A la secretaria de l’Ajuntament.

b) Data límit d'obtenció de documents: Fins als 20 dies hàbils des de la data de publicació de l’anunci.

7. Presentació de les sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació: en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l’anunci al taulell d’anuncis de la corporació i a la Seu electrònica.

b) Documentació a presentar: instància per formar part al procés emplenada i signada; i dins a un sobre tancat: Fotocòpia compulsada del D.N.I del sol·licitant i proposta de l’oferta amb sobre tancat.

c) Lloc de presentació: Secretaria de l’Ajuntament de Vilabella.

8. Obertura del sobre amb les ofertes:

a) Entitat: Sala de plens de l’Ajuntament de Vilabella.

b) Data: el dimarts següent a la finalització del termini de presentació de Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vilabella. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0B5810B0C6A144479203A7FBA23185A7 i data d'emissió 07/04/2022 a les 10:30:14

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Montserrat Buqué Serra - DNI ** (SIG) el dia 06/04/2022 a les 10:31:00 sol·licituds. Si aquest dia fos festiu es realitzarà el següent dimarts.

e) Hora: 18 hores.