PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS VILABELLA 2023

11/05/2022 Actualitat

PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS VILABELLA 2023

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió plenària extraordinària de data 10 de maig de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el text de les Bases reguladores del procés de pressupostos participatius 2023. En compliment del tràmit d’informació pública, s’obre un període d’informació pública, per un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Les reclamacions i al·legacions es poden presentar a l’Ajuntament de Vilabella dintre del mateix termini d’informació pública per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les Bases reguladores del procés de pressupostos participatius 2023 s’aprovaran definitivament de forma tàcita sense cap més tràmit.

Us adjuntem el document d'aprovació inicial i les bases reguladores que regiran el procés. 

/sites/vilabella/files/recursos/ajuntament/aprovacio_inicial_bases_proces_de_pressupostos_participatius_2023.pdf

 /sites/vilabella/files/recursos/ajuntament/bases_reguladores_del_proces_de_pressupostos_participatius_def.pdf