Noticies

11/05/2022 Actualitat
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió plenària extraordinària de data 10 de maig de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el text de les Bases reguladores del procés de pressupostos participatius 2023. En compliment del tràmit d’informació pública, s’obre un període d’informació pública,...
12/04/2022 Actualitat
Festa de la Gent Gran, a Vilabella 2022 http://www.vilabella.cat/sites/vilabella/files/recursos/festa_de_la_gent_gran_foto_3.jpg
08/04/2022 Actualitat
PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DEL LLOGUER DEL PIS UBICAT AL CARRER SANT ANTONI, 2B. Acord Data de l'acord: 5 d'abril de 2022 Òrgan: Junta de govern Unitat: Àrea Secretaria Expedient: 4316520002-2022-0000132 Aprovació del plec de clàusules i convocatòria que regirà la contractació del lloguer de...

Pàgines